inžinierska činnosť, realitná činnosť, reklamná činnosť, poradenská činnosť

Inžinierska činnosť | Referencie | Fotogaléria
Realitná činnosť | Ponuka | Dopyt
Reklamná činnosť | Web design
Poradenská činnosť

Naši zákazníci sú spokojní!

small logo

Inžinierska, prípravná a akvizičná činnosť

ÚZEMNÁ PRÍPRAVA
 • majetko-právne vysporiadanie pozemkov dotknutých plánovanou výstavbou v rozsahu potrebnom pre vydanie územného rozhodnutia
 • odsúhlasenie a vyjadrenia k dokumentácii pre územné konanie (zadanie stavby) s orgánmi štátnej správy a ostatnými organizáciami dotknutými plánovanou výstavbou v územnom konaní
 • v spolupráci s príslušným stavebným úradom prípravu a organizáciu územného konania, ukončenú vydaním územného rozhodnutia a jeho právoplatnosť
STAVEBNÉ KONANIE
 • majetko-právne vysporiadanie pozemkov v rozsahu potrebnom pre vydanie stavebného povolenia
 • odsúhlasenie projektu pre stavebné povolenie s orgánmi štátnej správy a ostatnými organizáciami dotknutými plánovanou výstavbou v stavebnom konaní
 • v spolupráci so stavebným úradom prípravu a organizáciu stavebného konania ukončenú vydaním stavebného povolenia a jeho právoplatnosť
REALIZÁCIA STAVBY
 • príprava a organizácia odovzdania staveniska so všetkými súvislosťami (vyznačenie podzemných vedení, hraníc staveniska, určenie odberu vody a elektrickej energie a pod.)
 • výkon technického dozoru investora v plnom rozsahu
 • príprava a organizácia odovzdávacieho preberacieho konania
UKONČENIE STAVBY
 • zabezpečenie predpísaných skúšok a vyjadrení (technická inšpekcia, štátny hygienik a pod.)
 • príprava a organizácia kolaudačného konania s príslušným stavebným úradom
 • vydanie kolaudačného rozhodnutia a jeho právoplatnosť
Referencie
mapa Trnavy
O nás | Site Map | Privacy Policy | Kontakt | © 2008 I.R.K. spol. s r.o.